record automatische Türsysteme hu

Felhasználási feltételek

Az adatkezelésre jogosult személy

Record Ajtó Automatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 43. cégjegyzékszáma: 13 09 086095 adószáma: 12533064-2-13,kapcsolattartási e-mail cím: info@record.hu; a továbbiakban: (Üzemeltető) aki üzemelteti és fenntartja a www.record.hu alatt elérhető internetes weboldalt (Weboldal).

A jelen adatvédelmi szabályzat (Szabályzat) a Weboldal üzemeltetése és működtetése keretében az Üzemeltető, mint adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A Weboldal használatának megkezdésével a Felhasználók elfogadják a jelen Szabályzat feltételeit és hozzájárulnak az Üzemeltető által végzett és a jelen Szabályzatban megjelölt célú adatkezelésekhez. A jelen Szabályzat folyamatosan elérhető a Weboldal nyitóoldalán.

Az adatkezelés célja

 • a regisztrált felhasználók egyértelmű beazonosítása és egymástól történő megkülönböztetése;
 • a regisztráció során megadott adatok alapján a regisztrált felhasználók személyre szabott kiszolgálása;
 • szolgáltatás nyújtására illetve termék értékesítésére irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából az igénybe vevő azonosításához szükséges adatokra vonatkozó adatkezelés;
 • elektronikus hírlevelek, ajánlatok és reklámok küldése; tájékoztatás az aktuális információkról, hírekről, fejlesztésekről;
 • látogatói statisztikai adatok gyűjtése;
 • a Weboldal zavartalan és megfelelő működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása;
 • a jogszabályok alapján az Üzemeltetőt megillető jogok védelme és gyakorlása és az esetlegesen felmerülő jogviták rendezése,
 • a Weboldalt látogatók véleményének, észrevételeinek megismerése és igényeinek kiszolgálása és az Üzemeltető szolgáltatása hatékonyságának növelése;
 • kapcsolatfelvétel.

Az adatkezeléssel érintettek köre

A Weboldal használója, a Felhasználó.

A kezelt adatok köre

A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött, a szolgáltatások egy része azonban csak regisztrált Felhasználók számára hozzáférhető. A szükséges adatok körébe kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek egy adott szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához, illetve használatához elengedhetetlenül szükségesek.

 1. a Felhasználó részéről az Üzemeltető irányában bármilyen céllal (termékinformáció, ajánlatkérés, érdeklődés, hibabejelentés, vagy egyéb személyes kapcsolatfelvétel esetén) történő személyes kapcsolatfelvétel regisztrációhoz kötött. A Weboldal regisztrációs lapjának kitöltésével a Felhasználó által kötelezően megadott adatok: a Felhasználó vezetékneve és utóneve, valamint e-mail címe. A nem kötelezően megadott adatok: a Felhasználó telefonszáma, címe (irányítószám, ország, utca, házszám) a Felhasználó által képviselt cég neve.
 2. az Ügyfél részéről az Üzemeltető irányában termékmegrendeléssel, letölthető dokumentumok elérése érdekében történő személyes kapcsolatfelvétel emelt szintű, jelszavas regisztrációhoz kötött. A jelszavas regisztrációs lap kitöltésével a Felhasználó által kötelezően megadott adatok: a Felhasználó vezetékneve és utóneve, e-mail címe, címe (irányítószám, ország, utca, házszám) telefonszáma, neme, a kapcsolattartás nyelve, jelszó és a jelszó jóváhagyása. Nem kötelezően megadott adatok: a Felhasználó által képviselt cég neve, székhelye, üzleti terület.
 3. Weboldal regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a Felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatot. A Felhasználói számítógép egyes adata és IP címe a használata során az Üzemeltető kezelésébe jutnak. A Felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne. Felhasználók a Weboldal használatának megkezdésével hozzájárulásukat adják, hogy az Üzemeltető kisméretű adatfájlokat (cookie) telepítsen a Felhasználók számítógépére a Felhasználó azonosítása, a további látogatásainak megkönnyítése céljából, a testre szabott kiszolgálás érdekében, továbbá  a Weboldal fejlesztése és a látogatottsági és forgalmi adatok generálása céljából. A cookie-k figyelemmel kísérik a Weblap hatékonyságát. Az Üzemeltető a cookie-k segítségével egyszerűsíti a személyes adatok rögzítésének folyamatát (például a számlázási cím vagy a szállítási cím stb.). A webhely ismételt meglátogatásakor a program beolvassa a korábban már megadott felhasználói adatokat, megjegyzik a beállításokat, így a webhely szolgáltatásainak használata is kényelmesebbé válik és könnyen megtalálható a Felhasználó által keresett információ.
  A session cookie („munkamenet süti”): ideiglenes cookie-k, amik a Felhasználó böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a Felhasználó számítógépén cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.
  A persistent cookie („állandó süti”): amelyek azután is a Felhasználó online eszközén maradnak, hogy a Felhasználó elhagyta a Weboldalt. Egy véletlenszerűen generált szám tárolásával segít később a Felhasználó azonosításában.
  A Felhasználó az Internet böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor, ugyanakkor egyes funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

Az adatkezelés jogalapja

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

A fenti törvények, jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytár oldalán megtalálhatóak: www.njt.hu Jelen szabályzat fogalom-meghatározásai során az irányadó jogszabályi rendelkezések értelmező rendelkezései és fogalom-meghatározásai érvényesek.

Az adatok megismerésére és az adatfeldolgozásra jogosultak és az adatok továbbítása egyéb adatkezelők számára

A Felhasználók adatait az Üzemeltető kezeli. A Felhasználókra vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető munkavállalói és megfelelő titoktartási kötelezettség mellett igénybe vett alvállalkozói ismerhetik meg a feladataik ellátáshoz szükséges mértékben. Hozzájárulás nélkül az Üzemeltető nem továbbítja harmadik feleknek a Felhasználók adatait. Ez alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, és eljárok, amelyeket az Üzemeltető a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama határozatlan, azaz az Üzemeltető mindaddig kezeli a Felhasználó jogait, ameddig az érintett Felhasználó az adatkezelés megszüntetését vagy az adatok törlését nem kéri, vagy, amelyik korábbi, amíg az adatkezelés célja meg nem valósul, vagy meg nem szűnik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezelő jelen szabályzattal és adatkezeléssel összefüggő minden jogvitában kiköti magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 21. §-ában meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, http://www.naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. fejezetei tartalmazzák. Az adatkezelő elérhetősége: info@record.hu.

A Szabályzat módosítása

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására. Az Üzemeltető a módosításról rövid felhívás formájában a Weboldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Weboldal használatával a Felhasználók elfogadják a Szabályzat módosítását.