hu

Általános szerződési feltételek

 

Tartalom

Általános szerződési és megrendelési feltételek, tartalomjegyzék

 • 1. Bevezető
 • 2. A szerződés létrejötte és tartalma
 • 3. A munkavégzés helye
 • 4. A munkavégzés
 • 5. Műszaki átadás-átvétel és dokumentálás
 • 6. A vállalkozói díj elszámolása
 • 7. Pénzügyi fedezet
 • 8. Határidők, kötbér
 • 9. Tulajdonjog
 • 10. Garancia és karbantartás
 • 11. Együttműködés
 • 12. Üzleti titok
 • 13. A szerződéstől elállás
 • 14. Vegyes rendelkezések

 

1. Bevezető

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ASZF) célja, hogy a Record Ajtó Automatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság minden Ügyfele részére azonos feltételek mellett, magas színvonalú szolgáltatást nyújtson, ezért jelen okirat a Record Ajtó Automatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Vállalkozó által kötött, minden egyes szerződés szerves és elengedhetetlen részét képezi.

1/a. Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, a Record Ajtó Automatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság által kötött szerződésre, árajánlatra, megállapodásra, megbízásra, megrendelésre vagy meghatalmazásra, mely alapján a Record Ajtó Automatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság ellenszolgáltatás fejében építési, szerelési, gyártási, javítási, karbantartási, termék, ill. anyagbeszerzési, kivitelezői és egyéb vállalkozói tevékenységet végez, vagy más egyéb szolgáltatást nyújt a Megrendelő vagy harmadik fél részére. A szerződés időbeni hatálya a Felek általi aláírástól, ill. előlegfizetéstől a vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig tart.

1/b. Fogalom meghatározások

A Felek egyedi szerződéseibe foglalt ellenkező tartalmú megállapodás hiányában a Felek jogviszonyában az alábbi fogalmak a következő jelentésekkel bírnak:

Szerződés: a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonyt keletkeztető, a Felek által aláírt okirat. Ez lehet egy árajánlat, megrendelés vagy munkalap is.

Megrendelő: az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződő partner ill. ügyfél, akinek a részére, vagy megbízásából a Record Ajtó Automatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság munkát végez, vagy szolgáltatást nyújt.

Vállalkozó: Record Ajtó Automatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 43.,Cégjegyzékszám: 13 09 086095   Adószám: 12533064-2-13) képviseli: Jámbor Árpád ügyvezető. Röviden: Record Ajtó Kft.

Felek: a Megrendelő és a Vállalkozó együttes említésük esetén.

Végfelhasználó: a Megrendelő közvetlen, vagy közvetett megbízója, aki a szerződés szerinti berendezéseket ténylegesen használni fogja.

Projektvezető: a Vállalkozó képviselője, akivel a Megrendelő a szerződés ügyében kapcsolatot tart.

Felelős műszaki vezető: a Vállalkozó képviselője, aki a Megrendelő felé a kivitelezésért felel.

Műszaki átvevő: a Megrendelő vagy felelős képviselője, aki munkavégzés befejezésekor a műszaki átvételt és ennek megfelelő dokumentálását bonyolítja.

Pénzügyi teljesítésért felelős: a Megrendelő vagy képviselője, aki a Vállalkozó által kiállított számla határidőre történő kiegyenlítéséért felel.

Alvállalkozó: olyan cég vagy egyéni vállalkozó, mely a Vállalkozó megbízásából vesz részt a munkában. Az igénybevett alvállalkozó tevékenységéért Megrendelővel szemben a Vállalkozó, mint saját tevékenységéért felel.

Munkaterület: a kivitelezési tevékenység végzésének, ill. a Vállalkozó általi munkavégzés helye; ennek minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények elhelyezésére és az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is.

Vállalkozói díj: A Megrendelő által a Vállalkozó részére kifizetésre kerülő összeg, mely az árajánlatban, megállapodásban, szerződésben leírtak teljesítéséhez szükséges anyagfelhasználás és a kivitelezés költségeit is tartalmazza.

Fordított adózás: amennyiben a jogszabályi feltételek előírják, továbbá, ha a szolgáltatás építési hatósági engedély köteles, a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142.§-a alapján fordított adózás alá tartozik, az Áfa-t a Megrendelő fizeti. Fordított adózás esetén a Megrendelő köteles a szerződés aláírásakor a Vállalkozó részére az építési engedély másolatát és a fordított áfa nyilatkozatot eredeti példányban átadni.

 

2. A szerződés létrejötte és tartalma

2/a. A Vállalkozási szerződés a Vállalkozó által készített árajánlat vagy Megrendelő által küldött megrendelés mindkét fél részéről történő aláírásával, ill. az előleg kifizetésekor jön létre.

A szerződés aláírója kijelenti, hogy jogosult a megkötött szerződést aláírni.

2/b. A vállalkozói díj nem tartalmaz a tételes részletezésben leírtakon kívüli kőműves és lakatos munkálatokat, szerelési felület, kapuk, ajtók és nyílások kialakítását, átalakítását, elektromos kábelhálózat kiépítését. Ezen előkészítő munkálatokat – amennyiben a tételes részletezésben nem szerepel – a Megrendelő végzi el, még a Vállalkozó általi munkavégzés megkezdése előtt, a Vállalkozó instrukciói (szóbeli, írásbeli instrukciók, ill. rajzok) alapján.

2/c. A vállalkozói díj – amennyiben a szerződésben ez nem szerepel – nem tartalmaz érintésvédelmi, vagy egyéb speciális vizsgálatot és ehhez tartozó jegyzőkönyv, ill. megvalósulási dokumentációk, tervrajzok, műszaki rajzok elkészítését. Ezen vizsgálatokat, dokumentációkat, ill. rajzokat a Vállalkozó csak a Megrendelő írásos megrendelése alapján végzi, ill. készíti, vagy alvállalkozóval végezteti el, külön díjazás ellenében. Egyéb, a tételes részletezésben nem szereplő munkálatok elszámolása a műszaki átadáskor történik, a választható opciókban, szerződésmódosításban, kiegészítésben, mellékletben vagy jóváhagyott árajánlatban leírtak szerint. 

2/d. A Vállalkozó nem köteles meggyőződi arról, hogy a szerződés szerinti munkáknak, a munkaterületen történő elvégzéséhez szükséges-e bármilyen hatósági, önkormányzati, stb. engedély. Amennyiben a hatályos törvények szerint, a szerződés szerinti munkáknak a munkaterületen történő elvégzéséhez szükséges önkormányzati, hatósági, stb. engedélyek beszerzése, akkor az a Megrendelő feladata és költsége, még a szerződés aláírása előtt.

2/e. A Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor – amennyiben ez a hatályos törvények szerint szükséges – rendelkezik érvényes hatósági, önkormányzati, stb. engedéllyel és így jogában áll a szerződés szerinti munkát a munkaterületen elvégeztetni, ill. az itt és a szerződésben leírtak szerint rendelkezik a munkaterület felett. Ezen engedély vagy engedélyek hiányából fakadó, minden a Vállalkozót ért kárért és többletköltségért a Megrendelő teljes felelősséggel, kártérítéssel és megtérítéssel tartozik.

2/f. Amennyiben a Megrendelő, a Végfelhasználó vagy bármely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem a Vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 15 napon túl szüneteltetni kell, a Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét, – beleértve a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok árát és a szerződésben foglalt munkákkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeit is – leszámlázni. A Vállalkozó köteles a leszámlázott tételeket a Megrendelőnek átadni.

Amennyiben Megrendelő a szerződést / megrendelést a munka megkezdéséig felmondja, Vállalkozót – függetlenül a munka nagyságrendjétől – a szerződéses összeg 50%-ának megfelelő kárpótlás illeti meg.

2/g. A szerződés módosítását bármely fél kezdeményezheti, de minden módosítás vagy kiegészítés csak írásban történhet.

 

3. A munkavégzés helye

3/a. A munkavégzés helye a munkaterület, melynek pontos címe a Felek által aláírt árajánlatban vagy megrendelésben van meghatározva.

3/b. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatálya alatt, a Vállalkozó bejutását a munkaterületre biztosítja, így járul hozzá a Vállalkozó tevékenységének elősegítéséhez. Amennyiben a Megrendelőnek a munkaterület feletti rendelkezési joga a szerződés hatálya alatt, illetve a Vállalkozó számlájának teljes kiegyenlítése előtt megszűnne, úgy a megszűnés időpontja előtt legalább 3 munkanappal, a megszűnés időpontjáról köteles a Vállalkozót írásban és telefonon is értesíteni. Ezen értesítés elmulasztása esetén, vagy ha a munkaterületre való bejutást és a szerződés szerinti vállalkozói tevékenységet a Megrendelő nem tudja a Vállalkozónak biztosítani, úgy a Vállalkozót ért kárért, ill. többletköltségért (pl. kiszállási díj) a Megrendelő teljes felelősséggel és megtérítéssel tartozik.

3/c. A munkavégzés időpontját a Felek szóban, szükség esetén írásban egyeztetik. A Megrendelő a munkavégzésre egyeztetett időpontban köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a Megrendelő e kötelezettségét nem teljesíti.

3/d. Amennyiben a Vállalkozó a munkavégzésre egyeztetett időpontban történő felvonulásakor, a munkaterület, nem a Vállalkozónak felróható okból, telepítésre, ill. munkavégzésre alkalmatlan, s ezek tételesen nem szerepeltek ajánlatunkban, de a kivitelezés idejében a telepítéshez és/vagy beüzemeléshez nélkülözhetetlenek   amennyiben az lehetséges   a RECORD kollégái által kerülnek kialakításra. Megbízó tudomásul veszi, hogy e munkálatok kivitelezési díja nettó 4.450 Ft/fő/óra + a kivitelezéshez felhasznált anyagdíj + 5% anyagkezelési költség. Amennyiben a telepítéshez/beüzemeléséhez szükséges feltételeket a RECORD kollégái nem tudják megteremteni, illetve a telepítést/beüzemelést a RECORD Kft. érdekkörén kívüli okok miatt nem lehet befejezni, úgy a munkálatok befejezéséhez szükséges újabb kiszállás díja nettó 95 Ft/km (szigetszentmiklósi telephelytől oda vissza értendő), a munkadíjnettó 4.450 Ft/fő/óra. (Szigetszentmiklós 50 km es vonzáskörzetében a kiszállási díj egységesen nettó 9.450 Ft)

3/e. A Megrendelő a Vállalkozó részére díjtalanul biztosítja a munkaterületen helyszíni munkavégzéshez szükséges elektromos áramot és az illemhely használatát.

3/f. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért a Vállalkozót felelősség nem terheli.

3/g. A Vállalkozó köteles a munkavégzés befejeztével a munkaterületet az átvett állapotban, tisztán átadni. Amennyiben a keletkezett hulladék a helyszíni hulladékgyűjtőbe nem rakható, és a Felek között ezzel kapcsolatban más megállapodás nem jött létre, akkor az elszállításáról Vállalkozó saját költségén gondoskodik.

3/h. A munkaterületen felszerelt vagy a munkaterületre leszállított áru, ill. berendezés műszaki átadásig történő őrzéséről és megóvásáról – a Record Ajtó Automatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság munkatársainak, ill. alvállalkozóinak távollétében – a Megrendelő gondoskodik díjmentesen. A Record Ajtó Automatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság munkatársainak, ill. alvállalkozóinak távollétében a munkaterületen felszerelt vagy a munkaterületre leszállított áru, ill. berendezésben bekövetkező káresemény a Megrendelőt terheli.

 

4. A munkavégzés

4/a. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi és környezetvédelmi szabályokat betartani, ezek vétkes megszegése esetén az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. Megrendelő köteles a munkaterületre érvényes szabályokról Vállalkozót írásban tájékoztatni a szerződés aláírását megelőzően vagy a megrendeléskor.

4/b. A Vállalkozó a dolgozói részére köteles biztosítani a megfelelő minőségű és biztonságos munkavégzéshez szükséges szerszámokat és munkavédelmi eszközöket.

4/c. Megrendelő jogosult Vállalkozó munkavégzését folyamatosan ellenőrizni.

4/d. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. A szakszerűtlen, megvalósíthatatlan, élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, vagy jogszabályt sértő utasítás esetén Vállalkozó köteles Megrendelőt figyelmeztetni. Ilyen utasítást a Vállalkozó nem köteles teljesíteni, az ilyenképpen való nem teljesítés, nem minősül szerződésszegésnek. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős.

4/e. A Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe. Az igénybevett alvállalkozó tevékenységéért Megrendelővel szemben a Vállalkozó felel.

4/f. Bármilyen módosítást, többlet-, vagy pótmunkát, amennyiben az nem baleset és életveszély azonnali elhárítására vonatkozik, a Megrendelő csak szerződésmódosítás vagy írásos megrendelés útján rendelhet el.

4/g. A Vállalkozó, a Megrendelő által elrendelt pótmunkát, többletmunkát és egyéb megrendelt berendezéseket, ill. módosításokat, a szerződésben felsorolt választható opciókban leírtak szerint, az azokra vonatkozó szerződésmódosításban, vagy a jóváhagyott árajánlatban, ill. megrendelésben rögzítettek szerint számlázza. Ellenkező tartalmú megállapodás hiányában a pót- és többletmunkák, módosítások és egyéb megrendelt berendezések, a műszaki átadás-átvételkor kiállított végszámlában, vagy az adott tétel átadásakor kiállított részszámlában kerülnek elszámolásra.

 

5. Műszaki átadás-átvétel és dokumentálás

5/a. A Megrendelő vagy képviselője köteles a telepítés vagy javítás, ill. karbantartás befejezésekor a Vállalkozóval egyeztetett időpontban a Vállalkozóval közösen a műszaki átadás-átvételi eljárást lefolytatni. Amennyiben a Megrendelő ezen kötelességének megszegéséből következően a Vállalkozónak kára vagy többletköltsége keletkezik, azt a Megrendelő köteles megtéríteni.

5/b. A Felek a műszaki átadás-átvételi eljárás során közösen megvizsgálják a telepített vagy javított ill. karbantartott berendezéseket, elvégzik azokat a szakmailag szokásos és indokolt próbákat, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének megállapításához szükségesek. A műszaki átadás-átvételi eljárás eredményét, az esetleges hiányosságokat, hibákat és az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, vagy a munkalapon írásban rögzítik.

5/c. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a beépített, ill. felszerelt berendezésekről, az üzemeltetéshez és fenntartáshoz szükséges tájékoztatást megadni. Az átvételt a Megrendelő csak olyan hibák, és hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a telepített vagy javított, ill. karbantartott berendezések rendeltetésszerű használatát akadályozzák, vagy a munka és egészségvédelmet veszélyeztetik.

5/d. Hibás vagy hiányos teljesítés esetén – amennyiben a szerződés szerinti berendezések a rendeltetésüknek megfelelően használhatók – a Megrendelő a javítás vagy pótlás kétszeres értékének megfelelő összeget tarthat vissza a számlából. A javítás vagy pótlás értékét a Felek, a szerződésben lévő tételes részletezés alapján közösen határozzák meg, és írásban rögzítik. Ezen visszatartott összeg, a javítás vagy pótlás befejezésekor kerül kiegyenlítésre.

5/e. A szerződő Felek megállapodása alapján, ha a szerződésben nincs más meghatározva, a műszaki átadáskor a Megrendelő részére a Vállalkozó a következő dokumentumokat adja át: Új berendezés telepítése esetén átadás-átvételi jegyzőkönyv, garancia nyilatkozat, oktatási jegyzőkönyv. Meglévő berendezés javítása és karbantartása esetén a javítás, ill. karbantartás elvégzését igazoló munkalap.

5/f. Építési napló vezetése, vagy más egyéb dokumentumok létrehozása és átadása csak abban az esetén történik, ha ez a szerződésben elő van írva.

 

6. A vállalkozói díj elszámolása

6/a. A vállalkozói díj tartalmazza a szerződésben leírtak teljesítéséhez szükséges anyagfelhasználás, kivitelezés, kiszállási díj, szerelési és segédanyagok költségeit is.

6/b. A vállalkozói díj kifizetése történhet készpénzben és banki átutalással, maximum 60 naptári napos határidővel.

6/c. A vállalkozói díj kifizetése két ütemben történik.

1-es ütem:Készpénzes fizetés esetén az előleg átvételekor a Vállalkozó készpénzes számlát állít ki. Banki átutalással történő előlegfizetés esetén a Vállalkozó által kiállított előlegbekérő alapján a Megrendelő 50% anyagelőleget fizet. Az előlegszámla kiállítása az előlegnek a Vállalkozó bankszámlájára történő megérkezését követően történik.

2-es ütem:A fent maradó 50% kifizetése, valamint a pótmunkák és választható opciók (ha voltak) műszaki átadáskor.

6/d. Több nagy értékű tétel vagy kivitelezhetőségi időben elhúzódó kivitelezés esetén részfizetés történik, mely az elkészült és átadott tétel, vagy tételek fent maradó 50%-ának kiegyenlítését jelenti. A Vállalkozó mentesül a vállalási határidők betartása alól, és nem köteles a munkát folytatni, ill. befejezni, amennyiben a már elvégzett munkák után esedékes részfizetés, az itt leírtak, ill. a szerződésben megfogalmazottak szerint nem történik meg. Ezen esetben a Vállalkozót a késedelem miatt kötbér és felelősség nem terheli.

6/e. A Vállalkozó bizonyos esetekben pl. raktáron lévő termékek esetében, vagy egyedi esetekben az előlegtől eltekinthet.

6/f. Utólagos projekt-módosítás, vagy szerződésmódosítás során feleslegessé vált, azonban a Vállalkozó részéről korábban már beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagokat és berendezéseket a Megrendelő köteles átvenni, és azok ellenértékét a Vállalkozó felmerült költségeivel együtt a Vállalkozó által kiállított számla alapján köteles megfizetni.

6/g. A szerződés aláírásával a Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a vállalkozói díjat a szerződésben, vagy számlán rögzített határidőt meghaladó 5 nappal és módon nem fizeti meg, úgy a tartozó cég nyilvános adatai, a cégképviseletre jogosult(ak) adatai, a tartozás oka, az elvégzett munka, a beépített berendezések és az eset leírása, valamint a tartozás összege közzétehető az interneten és más médiákban. A Megrendelő vállalja, hogy a közzététel miatt - akár közvetlen, akár közvetett módon - keletkező kárát saját hibájából származó kárként viseli és a Vállalkozóval, illetve a közzétevő internetes portálok és más médiák tulajdonosaival ill. üzemeltetőivel szemben e tekintetben semmiféle megtérítésre, kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszt, ilyen irányú igényéről lemond.

6/h. Ha a Megrendelő a beruházás bármely részét a szerződésben leírtakhoz képest, a szerződés aláírása után megváltoztatja, akkor a változás következményeit a műszaki átadási határidő és a vállalkozási díj tekintetében is figyelembe kell venni.

 

7. Pénzügyi fedezet

7/a. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírásakor nem állnak csődeljárás, felszámolás, végelszámolás alatt. Megrendelő és Vállalkozó egyidejűleg kijelenti, hogy adó- és köztartozásuk nincs. Amennyiben kiderül ennek ellenkezője, úgy aláíróval szemben a Ptk. megfelelő paragrafusa szerint kell eljárni.

7/b. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy pénzügyi helyzetüknek esetleges megváltozását (csőd, felszámolás, végelszámolás, stb.), jogi helyzetük és bármilyen, a szerződés szempontjából lényeges adatuk megváltozását a másik félnek írásban azonnal, késedelem nélkül bejelentik.

7/c. A Megrendelő szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vállalkozói díj fedezetére szolgáló összeg rendelkezésére áll. A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésre álló összeget csak jelen vállalkozási szerződésből eredő, a Vállalkozóval szemben felmerülő fizetési kötelezettségeire fordítja. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra is, hogy amennyiben bármely, akár tőle kívül álló okból eredően is, a fedezetül szolgáló összeg már nem állna rendelkezésére, úgy erről a körülményről a Vállalkozót haladéktalanul írásban értesíti. A Vállalkozó ezen esetben, jogosult a tevékenységét felfüggeszteni mindaddig, amíg a fedezetül szolgáló összeg a Megrendelő rendelkezésére nem áll. A felfüggesztés időtartamával a Vállalkozó teljesítési határideje meghosszabbodik. Amennyiben a felfüggesztés időtartama a 15 munkanapot meghaladja, úgy a Vállalkozó jogosult szerződéstől azonnali hatállyal elállni. A Vállalkozót ebben az esetben megilleti az addig elvégzett tevékenységének díja, a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok, ill. berendezések ára, és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeinek megtérítése, továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a nettó vállalkozói díj 5 %-a. 

7/d. A Vállalkozó szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének fedezetére szolgáló összeg rendelkezésére áll. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ezen rendelkezésre álló összeget, valamint a Megrendelőtől kapott előleget csak jelen vállalkozási szerződésből eredő, fizetési kötelezettségeire fordítja. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra is, hogy amennyiben bármely, akár tőle kívül álló okból eredően is, a fedezetül szolgáló összeg már nem állna rendelkezésére, úgy erről a körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti. A Megrendelő a 15 munkanapot meghaladó fedezethiány esetén, jogosult szerződéstől azonnali hatállyal elállni. A Megrendelőnek ebben az esetben visszajár az előleg, a továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a nettó vállalkozói díj 5%-a.

 

8. Határidők, kötbér

8/a. A műszaki átadás határideje alap esetben az előlegnek a Vállalkozó bankszámlájára történő megérkezéstől, vagy készpénzben történő előlegfizetésétől számított 4 hét, kivéve, ha a szerződésben más határidő szerepel.

8/b. A műszaki átadás határideje a következő esetekben módosulhat kötbérmentesen: a munkaterületen folyó egyéb, a Vállalkozó tevékenységét akadályozó tevékenység, kültéri munka esetén a biztonságos vagy szakszerű munkavégzést akadályozó időjárás, a szerződés aláírását követő műszaki tartalom változása, valamint a Vállalkozó hatáskörén kívül eső gyártó, szállítmányozó ill. importőr szállítási határidejének módosulása. Előteljesítés elfogadott.

8/c. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan tudomására jutó körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért ez esetben a Vállalkozó a felelős.

8/d. A Megrendelő köteles a Vállalkozót minden olyan tudomására jutó körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért ez esetben a Megrendelő a felelős.

8/e. Amennyiben a szerződő Felek nekik jogosan felróható okok miatt, nem teljesítik a szerződésben rájuk vonatkozó részeket, a szerződésben meghatározott módon és határidőre, úgy a másik Fél részére késedelmi kötbért kötelesek fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés nettó értékének 0,5%-a munkanaponként, de legfeljebb a teljes szerződés nettó értékének 5%-a.

8/f. Ha a Vállalkozó – neki jogosan felróható okból – 20 munkanapot meghaladó késedelembe esik, a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalúan, minden őt terhelő jogkövetkezmény nélkül elállni. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a késedelmig megfizetni a 8/e pont szerinti késedelmi kötbért.

8/g. A kivitelezés befejezésének meghiúsulása esetén – amennyiben az nem a Vállalkozó hibájául róható fel – a Vállalkozót megilleti az addig elvégzett tevékenységének díja, a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok, ill. berendezések ára, és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeinek megtérítése, továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a nettó vállalkozói díj 5%-a. 

8/h. Vis major (természeti katasztrófa, háború, sztrájk, stb.) által okozott akadályoztatás esetén a Vállalkozó jogosult a szállítási és telepítési határidőket részben, vagy egészben az akadályoztatás időtartamával megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben elállni. Amennyiben a Vis major miatt a Megrendelő lép vissza a szerződéstől, úgy azt csak a még nem teljesített szerződéshányadra vonatkozóan teheti meg, és köteles a szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó által már beszerzett, megrendelt, vagy gyártás alatt lévő eszközök, ill. berendezések átvételére és kifizetésére.

8/i. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó kivitelezési tevékenységét, nem a Vállalkozónak felróhat okból szünetelteti vagy felfüggeszti, akkor a szüneteltetés vagy felfüggesztés időtartamával a Vállalkozó teljesítési határideje, kötbérmentesen meghosszabbodik. A szüneteltetés vagy felfüggesztés tényéről, időpontjáról és időtartamáról a Megrendelő a Vállalkozót írásban köteles értesíteni, még a szüneteltetés vagy felfüggesztés első napját megelőzően.

 

9. Tulajdonjog

9/a. A legyártott, beszerzett, leszállított vagy felszerelt, de ki nem fizetett áru ill. berendezés a vállalkozói díj teljes kifizetéséig a Vállalkozó elidegeníthetetlen tulajdonát képezi. Ez az áru ill. berendezés a Vállalkozó írásos beleegyezése nélkül nem idegeníthető el, nem zálogosítható el, nem ruházható át, nem szolgálhatnak biztosítékul, nem terhelhetők fedezetként, nem szállítható el máshová.

9/b. Amennyiben a műszaki átadás a Megrendelő ill. képviselője távolléte miatt nem valósul meg, vagy a szerződésben leírtak szerint nem történik meg a vállalkozói díj teljes kifizetése, akkor a Megrendelő a szerződés aláírásával felhatalmazza a Vállalkozót és képviselőjét a következőkre:

A Vállalkozó vagy képviselője a Megrendelő távollétében is, a Megrendelő külön értesítése nélkül is jogosult a munkavégzés helyét képező, vagy a szerződésben szereplő berendezések tárolását képező ingatlanra belépni, a Vállalkozó tulajdonát képező berendezéseket leszerelni és elszállítani, ill. működésképtelenné tenni, valamint a szerződéssel, a berendezések beszerzésével, ill. gyártásával, az elvégzett munkákkal, a leszereléssel, elszállítással, ill. működésképtelenné tevéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költségét a Megrendelő felé érvényesíteni. Ezen esetben a Vállalkozót az eredeti állapot visszaállításának kötelezettsége és költsége nem terheli.

9/c. A Megrendelő a szerződés aláírásával vállalja, hogy nemfizetése esetén az esetleges leszerelés, elszállítás, ill. működésképtelenné tevés során a Vállalkozót és képviselőjét ezen tevékenységében nem akadályozza, ebben az esetben a Megrendelő az esetleges birtokvédelmi igényéről lemond, ilyen eljárást ebben az esetben nem indít. A szerződő Felek megállapodása alapján a Megrendelő nemfizetése esetén, amennyiben a Vállalkozó vagy képviselője működésképtelenné teszi, vagy leszereli és elszállítja a Vállalkozó tulajdonát képező berendezéseket, az semmiképpen sem minősül rongálásnak, hiszen a Vállalkozó csupán a jogos tulajdonosi igényeit érvényesíti.

9/d. Ha a telepített berendezések működésképtelensége, vagy a leszerelését és elszállítását követően a Megrendelőt, a Végfelhasználót vagy harmadik felet olyan kár éri, mely a rendes működés, vagy leszerelés, ill. elszállítás meg nem történte esetén nem következett volna be, akkor a Megrendelő vállalja, hogy e miatt – akár közvetlen, akár közvetett módon – keletkezett kárt saját hibájából származó kárként viseli. Ebben az esetben a Vállalkozóval vagy képviselőjével szemben semmiféle megtérítésre, kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszthat.

 

10. Garancia és karbantartás

10/a. A Vállalkozó az ajánlatban vagy a szerződésben leírtak szerinti garanciát vállalja.

10/b. A garancia nem vonatkozik távirányítók elemcseréjére, más kivitelező által a rendszerhez illesztett berendezések által okozott meghibásodás, továbbá elemi kár, erőszakos behatás, rongálás, szakszerűtlen kezelés és használat, átalakítás, bővítés, hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása és külső erőhatás esetén, valamint ha a berendezést a Vállalkozón és alvállalkozóján kívül más már javította. A telepített berendezések működésképtelenségéből eredő károkért és többletköltségekért, a Vállalkozót felelősség nem terheli.

10/c. A telepített berendezések rendszeres és szakszerű karbantartást igényelnek. Ezért a garancia csak a Vállalkozó vagy a Vállalkozó által kiállított megbízólevéllel rendelkező alvállalkozója által, rendszeresen elvégzett karbantartással együtt érvényes. A karbantartást a termék típusától, az igénybevételtől és a környezettő függően 3 – 6 havonta szükséges elvégezni. A karbantartást a Megrendelő ill. Végfelhasználó faxon, e-mailben vagy karbantartási szerződés útján rendelheti meg.

10/d. A telepített berendezések, rendszeres karbantartásának a Megrendelő ill. Végfelhasználó hibájából történő elmulasztása a garancia megszűnését eredményezi. Érvényes marad a garancia, ha a karbantartás a Vállalkozó hibájából nem történik meg.

10/e. A Vállalkozó kiszállási díjat számít fel a javítás, karbantartás esetében, ha a Vállalkozó és munkavégzés helyszíne közötti távolság több mint 10 km. A kiszállási díj:………………………...

10/f. Termékértékesítés nélküli szolgáltatás (javítás, karbantartás, eseti szerelés, bérszerelés) esetében a Megrendelő nemfizetése esetén a Vállalkozó vagy képviselője a Megrendelő távollétében is, a Megrendelő külön értesítése nélkül is jogosult a munkavégzés ill. szolgáltatás helyét képező ingatlanra belépni, és jogosult az általa nyújtott szolgáltatás előtti állapotot visszaállítani. A Vállalkozó jogosult a javított, karbantartott ill. szerelt berendezésekből az általa beépített alkatrészeket eltávolítani, a berendezést működésképtelenné tenni. A szerződő Felek megállapodása alapján a Megrendelő nemfizetése esetén, amennyiben a Vállalkozó vagy képviselője visszaállítja a szolgáltatás előtti állapotot, ill. működésképtelenné teszi a berendezést, az semmiképpen sem minősül rongálásnak.

10/g. A berendezés működésképtelenségéből eredően, vagy a szolgáltatás előtti állapot visszaállítását követően a Megrendelőt, a Végfelhasználót vagy harmadik felet olyan kár éri, mely e nélkül nem következett volna be, akkor a Megrendelő vállalja, hogy e miatt – akár közvetlen, akár közvetett módon – keletkezett kárt saját hibájából származó kárként viseli és a Vállalkozóval vagy képviselőjével szemben e tekintetben semmiféle megtérítésre, kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszthat, ilyen irányú igényéről lemond.

10/h. Telepítés, szerelés vagy kivitelezés nélküli termékértékesítés esetén az átadott termékekre az átadás napjától számított 12 hónap garancia vonatkozik, amennyiben az árajánlatban vagy szerződésben más nincs meghatározva. A garancia érvényét veszti szakszerűtlen telepítés, szerelés vagy kivitelezés esetén, rendszeres és szakszerű karbantartás elmaradása esetén. Megszűnik a garancia a rendszerhez illesztett egyéb berendezések által okozott meghibásodás, továbbá elemi kár, erőszakos behatás, rongálás, szakszerűtlen kezelés és használat, átalakítás, bővítés, hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása és külső erőhatás esetén.

10/i. A Vállalkozónak saját szerviz árlistája van. Amennyiben a szervízszolgáltatás, garanciális szolgáltatás során kiderül, hogy a meghibásodás nem garanciális javítás alá tartozik, úgy a Megrendelő az árlista alapján köteles a szervízköltséget, munkadíjat, kiszállási díjat, valamint az árlistán nem szereplő, de felmerült anyag- és kiszállítási-, és egyéb költségeket, díjakat megfizetni.

 

11. Együttműködés

11/a. A szerződő Felek a szerződés teljesítése érdekében szoros és közvetlen kapcsolat formájában működnek együtt. Ennek érdekében kölcsönösen és haladék nélkül egymás tudomására hozzák mindazon tényeket, körülményeket és értesüléseket, melyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák, vagy veszélyeztetik, és azok elhárítására az adott helyzetben tőlük elvárható intézkedéseket megteszik.

11/b. A szerződő Felek a teljesítést megelőző vitáikat, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, arra is figyelemmel, hogy a viták és azok rendezése minél kisebb mértékben gátolja a szerződésszerű teljesítést.

11/c. A szerződő Felek egymással a szerződésben rögzített képviselőiken és módokon keresztül tartják a kapcsolatot. A Felek az e-mailen történő kapcsolattartást írásbeli kapcsolattartásnak fogadják el.

11/d. A szerződő Felek esetleges vitáikat elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. Jogvita esetére a Felperes által választott bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

12. Üzleti titok

12/a. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy szerződés hatálya alatt a Megrendelővel, a Végfelhasználóval vagy a Vállalkozóval kapcsolatban tudomásukra kerülő minden átadott adat információ, műszaki megoldás, pénzügyi adat, további szerződő partnerek adatai és nyilatkozatai is üzleti titoknak minősülnek.

12/b. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen üzleti titkokat megőrzik, harmadik fél részére tovább nem adhatják, harmadik félhez jutását a helyzettől elvárhatóan megakadályozzák.

 

13. A szerződéstől elállás

13/a. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, de csak a még nem teljesített szerződéshányadra vonatkozóan teheti meg. A Vállalkozót ebben az esetben megilleti az addig elvégzett tevékenységének díja, a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok, ill. berendezések ára, és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeinek megtérítése, továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a nettó vállalkozói díj 5%-a. 

13/b. A Vállalkozó a szerződéstől bármikor elállhat. A Megrendelőnek ebben az esetben visszajár az előleg, a továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a nettó vállalkozói díj 5%-a.

 

14. Vegyes rendelkezések

14/a. Az automata rendszerek – távirányítás esetén – az Európai Unió által meghatározott 433,92 MHz-es vagy 868,3MHz-es frekvenciát használják. Ezek, más berendezések által is használható szabad frekvenciák. Ezért más berendezések által okozott hatótávolság csökkenés vagy akár a működés blokkolása is előfordulhat, mely más frekvenciájú rádiórendszer használatával küszöbölhető ki. Az ebből eredő károkért, esetleges többletköltségekért a Vállalkozót felelősség nem terheli.

14/b. Színre festett ill. porszórt szerkezetek esetén a nyomdatechnikával készülő színminták (pl. RAL-K7 színskála) és a készre festett ill. porszórt felületek között színeltérések lehetnek. Metál és más speciális színek, ill. lakkozott felületek esetében a festett ill. porszórt szerkezetek elvileg azonos színű elemei között is eltérés lehetséges.

14/c. A tételes részletezésben és rajzokon szereplő méretek névleges méretek és tájékoztató jellegűek. A különböző nyílászáró-szerkezetek esetén különböző jelentéssel bírnak (jelenthet tok külsőméretet, szabad nyílásméretet stb.). Ezek a méretek, és a helyszíni adottságoknak vagy a műszaki egyeztetésnek megfelelően legyártott szerkezetek méretei eltérhetnek a korábban megadott névleges vagy a rajzokon szereplő méretektől, amennyiben az a berendezések rendeltetésszerű használatát nem akadályozzák, a munka és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, ill. az esztétika élményt jelentősen nem befolyásolják.

14/d. Szekcionált kapukba épített személybejáró ajtó esetében, az ajtó egyes elemeinek kialakítása nem tesz lehetővé résmentes záródást, mert a személybejáró ajtó alumínium keretprofiljai mellett, az ajtó működéséhez elengedhetetlenül szükséges, technikai rések kialakítása szükséges. Ezen technikai rések mérete, egyes helyeken meghaladhatja az 5mm-t is. Ezek a technikai rések a szekcionált kapu szerkezeti stabilitását és élettartamát nem befolyásolják.

14/e. Elektromos betáplálás kiépítését amennyiben nem a Record Ajtó Kft. végzi el, akkor egyfázisú 230 voltos berendezések esetén 3x1,5-es MT kábel szükséges, háromfázisú 400 voltos berendezések esetében 5x2,5-es kábel szükséges, szabványos fali csatlakozóval.

14/f. A telepítendő berendezések szerelési felületét ill. fogadó szerkezetét – ha a szerződésben nincs más meghatározva – a Megrendelő készíti el, még a berendezések telepítését megelőzően, a Vállalkozó instrukciói alapján.

14/g. Amennyiben a szerződésben szereplő berendezések beépítése, vagy gépjárműről történő lerakodása, a méretükből vagy a súlyukból adódóan emelőgép használatát teszik szükségessé, akkor, ha a szerződésben ezzel kapcsolatban nincs más meghatározva, a megfelelő emelőgépet és a kezelőszemélyzetét a Megrendelő térítésmentesen biztosítja a Vállalkozó részére.

14/h. Amennyiben a szerződés szerinti berendezések – nem a Vállalkozónak felróható okból – a műszaki átadás határidejétől számított 10 munkanapon belül nem szerelhetők fel, úgy a Vállalkozó jogosult a felszerelésre váró berendezések tárolásával kapcsolatban felmerülő költségei miatt raktározási díjat felszámítani. A raktározási díj összege a felszerelésre váró berendezések értékének 0,1%-a munkanaponként.

14/i. Vállalkozónak jogában áll a telepített berendezéseken jól látható módon nevét, címét, telefonszámát, egyéb elérhetőségét és fontos adatát elhelyezni. Ezen felirat eltávolítása, a garancia megszűnését eredményezi.

14/j. A Vállalkozónak jogában áll a telepített berendezésekről fotókat és videó felvételt készíteni, melyeket díjtalanul használhat fel reklám céljára. Ezek a fotók és videók nem sérthetik a Megrendelő üzleti titkait.

14/k. Az árajánlatban vagy szerződésben szereplő munkadíjak - amennyiben ez külön nincs meghatározva - munkanapokon, reggel 8 és 18 óra közötti munkavégzésre vonatkoznak. Amennyiben a Megrendelő kérésére a munkavégzés ettől eltérő időpontban történik, a munkadíjra felár kerül felszámításra..

14/k. Amennyiben a Szerződés, vagy az ÁSZF között eltérés van, akkor az aláírt szerződésben leírtak az irányadóak.

14/l. Az ASZF-ben, az aláírt szerződésben és mellékleteiben nem rendezett kérdésekben a PTK. ide vonatkozó részeiben leírtak az irányadóak.

 

Szigetszentmiklós, 2016. szeptember 1.

______________________________________

Jámbor Árpád – a Record Ajtó Kft. ügyvezetője

 

Loading...